برندگان قرعه کشی های عصر تلکام

برنده سال 1390
(آقای ابراهیم صوفرزاده)برنده سال 1391
(آقای محمد رضایی)برنده سال 1394
(آقای میلاد علی مرادزاده)برندگان سال 1395
(آقای حسن بهرام نژاد و آقای محمد صفرزاده)