مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی ۰/۳۷۳ ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۶ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۶ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


سرویس عادی نقره ای
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 25 67 67,000 لینک اعتبارسنجی این سرویس 528277
3Mb 1 ماهه 30 80 93,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 1 ماهه 42 113 107,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 67 180 134,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 97 260 214,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
3Mb 3 ماهه 95 255 281,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 125 335 321,600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 185 496 402,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 265 710 643,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 6 ماهه 240 643 643,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 400 1072 804,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 530 1420 1,286,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 12 ماهه 510 1367 1,286,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 810 2171 1,608,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 1000 2680 2,572,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528293
سرویس عادی برنزی
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 6 16 30,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=c1a17205-512a-4b0c-b15c-f81d2601fed2 528008
3Mb 1 ماهه 7 19 40,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=15874874-7bc7-4d7f-8317-ea7226121dca
4Mb 1 ماهه 10 27 50,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=3a15c2cd-2a81-4e13-8982-3cb65979b5d0
8Mb 1 ماهه 15 40 60,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=7dd53247-d8f3-414d-8d59-55f12eed134e
16Mb 1 ماهه 25 67 100,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=1ee76cd3-f1b5-4642-874f-fc582c48ac3e
3Mb 3 ماهه 21 56 120,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=5b10c88a-a901-4075-9292-510987a50002
4Mb 3 ماهه 30 80 150,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=6f5e9840-951f-4d39-8812-ca236f3c7f65
8Mb 3 ماهه 45 121 200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=e513f31f-3ef2-4cec-b32b-88ed5004a1f7
16Mb 3 ماهه 75 201 310,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=b883317f-87bf-4778-b283-5570fd960ea6
8Mb 6 ماهه 90 241 390,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=71cb3ef3-8433-489e-9f96-ec25c8229c34
16Mb 6 ماهه 150 402 550,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=51d080bd-c80b-49a5-8604-edaeacbdee0a
16Mb 12 ماهه 300 804 1,200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=30a2fbe5-c8cd-4eba-aa9c-8e2dfbe3a902
جشنواره تمدید
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 300 600 300,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528017
16Mb 3 ماهه 3,000 6,000 460,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 5,000 10,000 750,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 10,000 18,000 1,700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 700 18760 700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528279
8Mb 6 ماهه 500 1340 420,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 1000 2680 810,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
جشنواره جذب
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 1,000 2,000 280,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528020
8Mb 6 ماهه 3,000 8,000 510,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 8,000 14,000 1,200,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 400 1072 700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528280
حجم اضافه
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5G 5,360 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528234
5G 13G 13,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
10G 27G 26.800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
20G 54G 53,600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
30G 80G 80,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
50G 134G 134,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
گیگ باکس
حجم اضافه زمان (ریال) قیمت تشویقی درصد تخفیف لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
10 2 روز 167,000 38٪ https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=9a7e8d2b-892f-4d58-a1f8-ff138385e59c#services 527558
20 7 روز 335,000 38٪
50 15 روز 840,000 37٪
70 30 روز 1,000,000 47٪
140 30 روز 2,000,000 47٪
220 30 روز 3,200,000 46٪
سرویس های ویژه نوروز1403
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 600G 1200G 200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=ecd13064-7c69-4a4f-92c7-c71a8a08bfa3 526625
8Mb 3 ماهه 200G 400G 150,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=d81c0334-3aa9-4e03-adf4-6c2f4bcbc4d8 526623

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم